Simulator plamenih udara

ISO 9001

 

O postrojbi

Javna vatrogasna postrojbe Grada Varaždina osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu  i u skladu s odredbama Zakona o ustanovama. Osnivač vatrogasne postrojbe je Grad Varaždin i kao takva ona je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svojem području. Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci koji pored općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu. Unutarnjim ustrojem osigurava se racionalan i djelotvoran rad vatrogasne postrojbe u cilju ostvarivanja zaštite prava građana, bez obzira čija je imovina odnosno ljudski život ugrožen. Na temelju procjene ugroženosti od požara Grada Varaždina, izrađen je i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin koji definira potrebno ustrojstvo Javne vatrogasne postrojbe za osiguranje 24-satnog dežurstva
( 4 smjene ) i učinkovito djelovanje na području djelovanja. Taj plan definira potrebu za 54 profesionalna vatrogasca. Vatrogasna postrojba danas ima 54 zaposlenika od toga 51 zaposlenih rade na poslovima profesionalnog vatrogasca, 2 djelatnice rade u službi računovodstvenih i općih poslova dok se 1 djelatnica brine o čistoći prostorija.


OPERATIVNO DJELOVANJE VATROGASNE POSTROJBE

U sklopu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina u svom sastavu ima 32 pripadnika interventnih vatrogasnih postrojbi za brzo djelovanje koje djeluju na području cijele države kada požari ili akcidenti izmaknu kontroli vatrogasnih snaga na području jedne jedinice lokalne samouprave. Svake godine ti pripadnici narečenih postrojbi na poziv Glavnog vatrogasnog zapovjednika cijelog ljeta djeluju na području priobalja po grupama ne smanjujući operativnost.

 

Video